Rapporter


LGPI I Malawi: Utvalda fynd från 15 distrikt

Analysen som presenteras i den här rapporten utgår från Local Governance Performance Index (LGPI), som utfördes i Malawi från den 24:e mars till den 27:e april 2016. LGPI tillför en ny metod till sättet att mäta, analysera och förbättra lokalt styre. Syftet med redskapet är att hjälpa länder att samla, uppskatta och skapa ny detaljerad information angående ämnen om lokal och offentlig sektors utförande och levererande av tjänster till medborgare och företag. Målen är att tillföra information för att hjälpa till att precisera, diagnosticera och skapa diskussion bland medborgare, beslutsfattare och utvecklingsorganisationer angående områden i behov av stöd; Hjälpa till att formulera policy rekommendationer; tillföra en riktning för att uppskatta genomförande av politiska beslut; och göra det möjligt för oss att examinera vilka faktorer som leder till ett väl fungerande styre och kvalitet i tillhandahållande av tjänster. Undersökningen utfördes i 15 av Malawis 28 distrikt och omfattar alla tre administrativa regioner. Inom varje region valdes, traditionella myndigheter eller, i urbana områden, lokala rådsdistrikt slumpmässigt för studien. Totalt 18 traditionella myndigheter och fyra urbana distrikt, från tre regionala samhällsskikt, valdes enligt möjlighetsprincipen efter storlek. Det här dokumentet presenterar viktiga fynd från de 15 olika distrikten. Framförallt fynd som kan relateras till livsuppehälle, hälsa, jordegendomar och utbildning lyfts fram.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

LGPI I Malawi: Utvalda fynd om hälsa

Malawi är ett av de fattigaste länderna i världen. Den totala nationella inkomsten är bara $747 U.S. och nästan 51 procent av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen. En stor del av befolkningen lider således av sjukdomar. Den här rapporten utgår från data ifrån Local Government Performance Index (LGPI)—en koncentrerad, multidimensionell, erfarenhetsbaserad undersökning som utfördes i Malawi från den 24:e mars till den 27:e april 2016. LGPI dokumenterar frekvensen av ohälsa och kroniska sjukdomar bland malawier, malawiernas möjligheter att få tillgång till sjukvårdstjänster och de här tjänsternas kvalitet. Informationen gör det möjligt för oss att analysera relationen mellan sjukdom och socio-demografiska tecken som kön, utbildning, geografiskt läge och resurser. Resultatet av den här analysen kan utan problem jämföras med redan existerande data från regering och icke-statliga källor.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

LGPI I Malawi: Utvalda fynd om Jämställdhet

Malawis står inför ett antal utmaningar som regeringen, traditionella ledare, civilsamhället och utvecklingsorganisationer försöker ta uti med. Ett område som man speciellt har fokuserat på är jämställdhet och kvinnors inflytande. LGPI stödjer det här försöket genom att tillföra evidensbaserad forskning för att informera om till hur hög grad ojämlikhet mellan könen existerar i olika sektorer, kulturella kontexter och områden. Utifrån Malawis LGPI uppskattar den här rapporten till i hur hög grad kvinnor och män i olika regioner i landet, matrilinjära och patrilinjära kulturella grupper och socioekonomiska statusar har lika tillgång till vård och utbildning, upplever en mer eller mindre säker miljö och deltar politiskt.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

LGPI I Malawi: Utvalda fynd om jordegendomar

Jordegendomar är väldigt viktiga i Malawi. 84 procent av landets befolkning bor i rurala områden, och större delen av den rurala befolkningen är beroende av jordbruk för dess överlevnad. Dock äger nästan all jordbruksverksamhet rum inom bara 21,200 kvadratkilometer av brukbar mark. Malawi är tätbefolkat (med 183 invånare per kvadratkilometer, betydande högre än genomsnittet på kontinenten som är 42) och beroende av mark. Det är således ingen överraskning att jordegendomar är högt värderade, en källa till konflikter och viktiga ur ett politiskt perspektiv.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

LGPI I Malawi: Utvalda fynd om livsuppehälle

Vardagen för den genomsnittliga malawiern karaktäriseras av många utmaningar. Med tanke på deras beroende av jordbruk, utsattheten för frekventa klimatchocker och bristen på ett starkt försäkringssystem sitter många av landets medborgare fast i en fattigdomscykel. Som svar på de här utmaningarna har malawier utvecklat flera olika uthärdningsmekanismer, framförallt av mellanmänsklig karaktär. Trots vissa regionala variationer uppger de flesta malawier att de hjälper varandra och engagerar sig regelbundet i ömsesidiga kollektiva välgörenhetshandlingar. Det här reflekterar det faktum att malawier tenderar att arbeta ihop. Det reflekterar också den vanliga uppfattningen att medborgare är beroende av varandra och inte av staten när det handlar om att tillföra social försäkring. Med det sagt deltar malawier i stor utsträckning i den formella politiken.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.