GLD Working Papers


Byråkratiska Lokalpolitiska Förbindelser och Hierarkisk Lokal Styrning i Framväxande Demokratier: En Fallstudie av Tunisien

Salih Yasun

Abstract

Trots implementering av omfattande decentraliseringslagar i framväxande demokratier lyckas man endast nå begränsad framgång i försöken att skapa en mer inkluderande lokalpolitik. En potentiell faktor som begränsar inkludering är bristen på samarbete. Vilka faktorer påverkar borgmästares benägenhet att samarbeta och hur påverkar dessa transparans? Yasun besvarar dessa frågor genom en fallstudie av Tunisien, där massuppsägningar har förlamat lokalpolitiken efter att Code of Local Collectives genomfördes 2018. Han granskar mekanismer som påverkar viljan att samarbeta utifrån data som samlats in genom intervjuer med borgmästare, kommunfullmäktige, guvernörer och civilsamhället i 39 kommuner som har varierande socioekonomisk status. Yasun undersöker vidare deras implikationer för transperans utifrån ett transperansindex som utvecklats av en oberoende organisation. Resultaten indikerar att partiförbindelser är den mest avgörande faktorn som upprätthåller hierarkiska relationer mellan de valda tjänstemännen och utsedda byråkrater, då det ger borgmästaren chansen att fokusera på storskaliga projekt istället för ökat politiskt samarbete. En blandad effektanalys av transperansindex i kommuner med guvernörer som har partiförbindelser (n=174) indikerar att transperansen minskar när borgmästaren och guvernören tillhör samma ideologiska familj. 

Stärka Samhällets Sociala Strukturer: Hur Nationella och Lokala Identiteter Främjar Pro-Sociala Attityder i Europas Mångkulturella och Särskilt Utsatta Områden

Peter Esaiasson and Jacob Sohlberg

Abstract

Artikeln fokuserar på kontroversiella områden som inte beforskats i Europeiska välfärdsstater som cirkulerat i samhällsdebatten som "no-go" zones. Artikeln ämnar identifiera faktorer som främjar pro-sociala attityder hos invånare i dessa mångkulturella och särskilt utsatta områden. Författarna undersöker i vilken utsträckning identifiering med grannskapet (lokal identitet) och nationalstaten (nationell identitet) bidrar till pro-sociala attityder bland invånarna. Det vill säga i vilken utsträckning identifiering med det lokala eller nationella samhället är relaterat till socialt och institutionellt förtroende, liksom positiva effekter gentemot andra etniska grupper. För att undersöka detta används resultat från en egen panelundersökning som utförts i två svenska områden där en stor del av invånarna är invandrare. Resultaten tyder på att identiteter är relaterade till pro-sociala attityder, men att lokala och nationella identiteter är distinkta och har olika konsekvenser.

Det Krävs en Kvinnlig Hövding: Genus och Effektiv Politisk Tillstyrkan i Malawi

Ragnhild Muriaas, Vibeke Wang, Lindsay J. Benstead, Boniface Dulani and Lise Rakner

Abstract

Traditionella ledarskap samexisterar ofta med moderna politiska institutioner, men vi vet väldigt lite om hur traditionella och statliga antydningar- eller dem från manliga eller kvinnliga källor- påverkar det folkliga stöder för mänskliga rättigheter. Genom en enkätundersökning med 1381 malawier, som en del av LGPI (Local Governance Performance Index) 2016, anordnade vi så att ett respondenter slumpmässigt delades in i en kontrollgrupp eller en av fyra behandlingsgrupper som fick ta emot ett en nyhet om en reform angående barnäktenskap från en manlig respektive kvinnlig traditionell auktoritet eller parlamentsledamot. Generellt, finner vi att kvinnliga traditionella auktoriteter är mest effektiva i att förmedla budskapet om en sådan reform, men att andra förespråkare möter hårdare motstånd. Godkännanden för denna typ av reformer producerar komplexa, heterogena effekter, beroende på respondentens kön, familjestruktur och familjevanor, attityder gentemot det andra könet, samt institutionell tillit. Vi utökar den traditionella governance-litteraturen genom att utveckla en intersektionell operationalisering i forskningen om politisk tillstyrkan, och utbygger ett teoretiskt ramverk som kan förklara statliga och traditionella auktoriteters stöd och effekten av dessa över länder och politiska domäner. 

Fattigas Åsikter och Klientelismens Dynamiker

Miquel Pellicer, Eva Wegner, Lindsay J. Benstead and Ellen Lust

Abstract

Den statsvetenskapliga litteraturen om klientelism har tenderat att fokusera på röst-köp, vanligtvis sett utifrån partiers/mäklares perspektiv. Motiven som eventuellt driver klienter till att delta i klientelism samt vilka olika former av klientelism motiven kan generera, är fortfarande relativt outforskat. Denna studie föreslår en formell modell för klientelism, som fokuserar på klienten, och sätter klientelism mot möjligheten att stödja en redistributiv plattform, och inkorporerar insikter hämtade från socialpsykologiska teorier. Vi överväger två nyckelperceptioner: politisk effektivitet och legitim ojämlikhet, och gör dem endogena. I modellen reproducerar upplevelser av effektivitet och legitimeringen av ojämlikhet varandra, vilket leder till ett flertal stabila lägen. En av dessa påminner om en ”traditionell” form av klientelism, med klienter som är fråntagna sin makt, som legitimerar sociala ojämlikheter. En gemenskaps sammanhållning bryter denna reproducerande mekanism och leder till ett unikt stabilt läge, där klientelism och omfördelning samexisterar, vilket liknar ”modern” klientelism karaktäriserat av röst-köp.  

Islam i ett Förändrat Mellanöstern: Lokal Politik och Islamistiska Rörelser

Abstract

Akademiker och politiker har till en stegrande grad insett att det finns en stor mångfald av olika typer av islamistiska rörelser. Vissa är fokuserade på inrikespolitik och lokala frågor, till kvietistiska rörelser som verkar i demokratiska system, till revolutionära militanta rörelse som försöker störta nationalstatssystemet. Trots detta har lite gjorts för att förstå varför och hur enskilda rörelsers framgångar på nationell respektive subnationell nivå ofta varierar i så stor grad. Vissa lokala gemenskaper är mycket mer benägna att stödja vissa islamistiska aktörer än andra, och den enskilda rörelsen kan ofta ha strategier som varierar med en stor spännvidd över i olika lokala sammanhang och lokaliteter. Många frågor kvarstår kring om och hur islamistiska rörelser agerar med olika strategier i rurala områden, medelstora städer, och storstäder. Till vilken grad varierar strategierna på en subnationell nivå? Och vad kan i sådana fall förklara eventuella variationer? 

För att adressera kunskapsgapet, arrangerade the Project on Middle East Political Science och programmet för Governance and Local Development en konferens i juni 2017. Genom detta bidrar vi till forskningen om islamistiska rörelser och leveransen av samhällsservice, mängden stöd för dessa rörelser, samt prestationen från parlamentsledamöter på nationell nivå. Men, som statsvetenskapen som disciplin har börjat inse, så försiggår stora delar av politiken utanför de stora städerna, den subnationella variationen är av central vikt. Målet med konferensen var därför att kartlägga den aktuella forskningen på området och hitta nya områden och aspekter för forskningen att täcka.

Denna studie täcker en varierande uppsättning av olika länder och historiska perioder. Genom att samla ihop specialister på lokal islamistisk politik i Europa, Mellanöstern, Nordafrika, Sydasien och Sub-sahariska Afrika, lyckades vi få ihop en ansenlig kontextuell bredd. Detta tillät oss att överväga huruvida tendenserna vi fann opererade på samma sätt olika kontexter, för att på sätt kunna väga in faktorer som är gemensamma för islamistiska rörelser generellt, och för att upptäcka när enskilda tendenser är primärt drivna av lokala kontexter.