Styrning och tillhandahållande av tjänster i efterrevolutionära Tunisien

Tjänstemäns interaktioner med medborgare på en lokal nivå och tillhandahållande av grundläggande tjänster kan forma hur medborgarna ser på staten och deras förtroende för offentliga tjänstemän.

Det är därför inte förvånande att Tunisien har debatterat och infört nya lagar som reglerar lokala beslutsfattare i efterdyningarna av revolutionen 2011. Tunisiens lokala styre är dock outforskat och det saknas forskning på kapaciteten i det lokala styret, praxis samt variation i tillhandahållandet av grundläggande tjänster runtom i landet.

Projektet om styrning och tillhandahållande av tjänster i efterrevolutionära Tunisien belyser dessa frågor. Det första steget av projektet var genomförandet av Local Governance Performance Index (LGPI) i 18 olika kommuner, tre undersökningar gjordes i vardera av sex utvalda provinser. Målet med projektet är att utvidga bedömningen till alla 24 provinser i Tunisien samt att komplettera undersökningen med studier av kommuner och vårdinrättningar. Sammantaget kommer detta att ge en heltäckande bild av vilka framgångar och utmaningar olika kommuner står inför, vilket hjälper medborgare, regeringstjänstemän och utvecklingsspecialister att precisera vilka behov som finns, allokera insatser och resurser på lämpligt sätt samt mäta framsteg.

Finansierat av:

Moulay Hicham Foundation, Vetenskapsrådet, Yale University och Carnegie Corporation of New York.